Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Den islamske trosbekjennelsen

Den islamske trosbekjennelsen

Den islamske trosbekjennelsen

  • 02.05.2018
  • Basim I.

- Hva betyr La ilaha illa Allah Muhammad un-Rasol ul-Lah ?Trosbekjennelsen, shahada, den første av islams pilarer, er det avgjørende kriteriet for å være muslim eller ikke. Denne bekjennelsen er grunnlaget som islam bygger på.

- Hva betyr La ilaha illa Allah Muhammad un-Rasol ul-Lah ?
Trosbekjennelsen, shahada, den første av islams pilarer, er det avgjørende kriteriet for å være muslim eller ikke. Denne bekjennelsen er grunnlaget som islam bygger på. Forståelsen av Allah, livet, universet og menneskene utledes av den, og den er basisen for alle Allahs budbringeres budskap - med begynnelse hos Adam og slutt hos Muhammed (salla Allahu aleihi wa sallam - måtte Allah velsigne ham og gi ham fred).
"Vi sendte aldri noe sendebud før deg uten at Vi gav ham denne åpenbaring: «Det er ingen gud unntatt Meg! Så tjen meg!" Sura al-Anbiya(32):19 Einar Bergs oversettelse av Koranens betydning til norsk.

Hjertet til en troende muslim er fullstendig overbevist og gjennomtrengt av denne bekjennelsen, og de andre pilarene i islam er avledninger av den.

Dermed er både troen på englene, Allahs bøker, Allahs budbringere, livet etter døden, Allahs bestemmelse (al-Qadar), utførelse av bønnen, fasten, å gi fattigskatten (zakah), og pilegrimsreisen, overholdelse av grensene Allah har foreskrevet, islamsk moral og så videre, alle basert på fundamentet å tilbe Allah alene, og kilden til all denne lærdommen i menneskenes verden, er Muhammed (saws).
Den første delen av trosbekjennelsen – la ilaha illa Allah – består av to elementer: Fornektelse og bekreftelse.
For det første fornekter trosbekjennelsen alt annet og alle andre enn Allah når det gjelder å tilskrive dem guddommelighet og rett på tilbedelse. Ilah er en passiv partisipp og betyr: det som tilbes, eller tjenes, dvs. en gud, guddom, noe som tilbes, tjenes eller dyrkes. Så, la ilaha betyr ordrett det finnes ingen som tilbes, tjenes, dyrkes etc. For eksempel er engelene, budbringerne, resten av menneskeheten, eller helgener, politiske regimer, materielle saker som penger, konsepter som berømmelse etc, i realiteten ikke Gud, og har ikke rett på å dyrkes, selv om det hender at de blir objekter for menneskers tilbedelse og dyrken. Slik ser vi at fornektelsen av de påståtte guddommene ikke er en fornektelse av deres eksistens eller en fornektelse av at de faktisk blir tilbedt, men en fornektelse av den guddommelighet som tilskrives dem.

For det andre bekrefter og begrenser trosbekjennelsen guddommelighet og rett til tilbedelse til Allah alene. La ilaha – ingen har rett på tilbedelse, kompletteres av illa Allah – untatt Allah.

Allah (swt) har sagt i Koranen at:"Den som fornekter falske guddommer og tror på Allah har grepet tak i et fast holdepunkt" Sura al-Baqara (2):256

Det vil si at en må tro på at Allah er den ene sanne Gud, og i samsvar med dette, ikke rette tilbedelse til noen annen enn Allah. Dette leder oss videre til et behov for å forstå hvordan Allah og Hans budbringer har forklart tilbedelse - 'ibada - i islam. Det skal vi se nærmere på i en annen artikkel, som insha Allah vil bli lagt ut på siden når den er klar.

Denne delen av trosbekjennelsen er også kjent som kalimat al-Tawhid – "tawhidordene". Den nærmeste oversettelsen av tawhid til norsk virker å være 'enhet', som i det engelske 'unity', 'oneness', og viser til Allahs enhet. Tawhid, eller la ilaha illa Allah, oppsummerer og omslutter hele den islamske troen. Her kan du lese mer om tawhid
og hva det innebærer, og dermed få en dypere forståelse av betydningen og konsekvensene av la ilaha illa Allah.
 
Muhammed un-Rasol ul-Lah er den andre delen av den islamske trosbekjennelsen.
Dette betyr kort forklart "Muhammed er Allahs budbringer".

Vi skal gå litt nærmere inn på hva dette innebærer.
Allah (swt) har sagt i Koranen at Muhammed (saws) skulle si til folk: "Hvis dere sannelig elsker Allah, følg meg. Allah vil elske dere og tilgi deres synder, Allah er den Mest Tilgivende, Den Mest Nåderike." Sura Al Imran (3):31

Beviset på vår kjærlighet til Allah ligger i å akseptere og tro på at Muhammed (saws) er Allahs budbringer, og å følge ham i det han har lært oss om troen, tilbedelse, og levevis. Innenfor dette rammeverket ligger et begrep som alle som ønsker å være muslimer må forstå og overholde. Dette er konseptet om at det ikke kommer flere profeter og budbringere etter Muhammed, og at han ble sendt som en nåde til alle mennesker, til alle tider fra og med hans levetid. Allahs budskap til hele menneskeheten ble komplettert og perfeksjonert med åpenbaringen av Koranen og islam.

Allah (swt) forteller oss i Koranen at: "Muhammed er ikke far til noen menn blandt dere, men han er Allahs budbringer og den siste i rekken av profetene. Allah er den All-vitende." Sura al-Ahzab (33):40

Og: "Enhver som adlyder sendebudet, adlyder Allah." Sura al-Nisa (4):80

Denne delen av trosbekjennelsen innebærer heller ikke bare tro, men også praksis. På samme måte som la ilaha illa Allah innebærer at man ikke kun tror på Allahs eksistens (swt), men praktiserer denne troen ved å ikke tilbe noe annet enn Allah, skal vi ikke bare tro på at Muhammed er den siste av Allahs budbringere, men også i praksis følge de retningslinjene han har kommet med.

"Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr dere." Sura al-Hashr (59):7
Betingelsene for trosbekjennelsen
Det er naturligvis ikke nok å kun uttale trosbekjennelsen for å være muslim, men en må blant annet forstå og akseptere hele innholdet i den.

En av tabi'in (generasjonen etter Muhammeds følgesvenner), Wahab ibn Munabbah, ble spurt om ikke ordene la ilaha illa Allah er nøkkelen til å lykkes. Han svarte: Absolutt, men enhver nøkkel har tenner, så hvis du kommer med nøkkelen som passer til døren, åpner den seg, men hvis du kommer med en nøkkel som ikke passer, vil den ikke åpne seg."

De fleste av islams lærde har vært enige om 7 betingelser for trosbekjennelsen som finnes i Koranen og sunna, andre har vært inne på 8 og 9.

Den første betingelsen er:
1) Å kjenne til og forstå betydningen av trosbekjennelsen.
En må ha grunnleggende og generell kunnskap om hva trosbekjennelsen betyr - en må forstå hva trosbekjennelsen fornekter og hva den bekrefter, slik vi har vært inne på tidligere i artikkelen.

"Så vit at la ilaha illa Allah (ingen har rett på tilbedelse unntatt Allah), og be om tilgivelse for din synd. " Sura Muhammad (47):19

Shahada er i seg selv et vitnemål. Når en vitner om noe må man nødvendigvis vite hva man vitner om.

"...Untatt for dem som bærer vitne om sannheten, vitende og med kunnskap. " Sura al-Zukhruf (43):86

Denne bevitnede sannheten er tawhid, Allahs enhet. Siden dette punktet er av så stor betydning, anbefaler vi at alle leser artikkelen om tawhid eller annet utdypende materiale.

Dessuten er det berettet at 'Uthman ibn 'Affan fortalte at Allahs budbringer sa: "Enhver som dør, og vet at ingen har rett på tilbedelse untatt Allah, vil komme til Paradiset". (Muslim 1/55, nr. 26).
2) Visshet ( al-Yaqin)
Visshet, eller sikkerhet, som det motsatte av tvil og usikkerhet. I islam er faktisk tvil og usikkerhet på dette punktet likeverdig med kufr, eller vantro. Vi må være hundre prosent sikre i hjertene våre på at trosbekjennelsen er sannheten.

Allah (swt) har sagt i Koranen at: "De troende er kun dem som tror på Allah og Hans budbringer uten tvil deretter, men strever med deres eiendom og liv for Allahs sak. Slik er de oppriktige" Sura al-Hujurat (49):15

Likeledes sa Allahs budbringer: "Ingen møter Allah med vitnesbyrdet om at ingen har rett på tilbedelse unntatt Allah og at Muhammed er Allahs budbringer, uten at han tviler på den uttallelsen – uten at han vil få Paradiset". (Muslim).

Med andre ord: Vi må både ha kunnskap om hva trosbekjennelsen innebærer og være overbevist uten tvil om at det er riktig.
3) Aksept (al-Qubol)
Hvis en person har kunnskap om innholdet i trosbekjennelsen og er overbevist uten tvil om at det er sannheten, må dette følges opp av aksept med både tungen og hjertet av alt som trosbekjennelsen innebærer. En som nekter å akseptere shahada og det den innebærer, selv om personen vet hva det betyr og er sikker på at det er sant, er ikke en troende. Dette inkluderer å tro på og akseptere alt Allah (swt) har sagt i Koranen og alt Allahs budbringer har gitt oss, uten rett til å velge hva vi ønsker å tro på og hva vi ønsker å forkaste.

Allah (swt) spør oss i Koranen: "Tror dere på deler av boken og forkaster deler av den? Hva er deres belønning som gjør dette, foruten skam i denne verden, og på Oppstandelsens Dag vil de få den sørgeligste dom." Sura al-Baqara (2):85
4) Overgivelse og etterfølgelse (al-Inqiyad)
Dette innebærer faktisk fysisk handling som en konsekvens av at vi forstår trosbekjennelsen, er overbevist om at den er sann, og aksepterer den med hjertet og tungen. Overgivelse er også en av hovedbetydningene til selve ordet islam, og det er dette Allah påbyr i Koranen:

"Vend dere til ham i anger og overgi dere til Ham." Sura al-Zumar (39):54

Allah priser dem som overgir seg til Hans vilje ved sine handlinger:

"Hvem er bedre i religionen enn den som overgir sitt formål til Allah, mens han gjør godt"?" Sura al-Nisa' (4):125

Det er gjort veldig klart i Koranen at en betingelse for tro er at en underkaster seg Allah og Hans budbringers befaling:

"Sannelig, ved din Herre, de har ikke trodd før de gjør deg (Muhammed) til dommer over sine uenigheter, og ikke finner i seg noen motvilje mot din avgjørelse, og underkaster seg med full overgivelse." Sura al-Nisa' (4):65

Ibn Kathir påpeker i sin tafsir (forklaring) av dette verset at Allah (swt) sverger ved Seg selv, og sverger at ingen har tro før de aksepterer profetens autoritet i alle saker, og dermed etterfølger hans eksempel i praksis. Dette poenget ble gjentatt av Muhammed (saws) når han sa: "Ved Ham som har min sjel i Sin hånd: Ingen av dere har trodd før hans ønsker er i samsvar med det jeg har kommet til dere med".
5) Oppriktighet (Sidq)
Dette innebærer at en sier trosbekjennelsen ærlig og oppriktig fra hjertet, uten at det finnes noe i oss som strider mot det som sies. Dessuten: Når vi sier trosbekjennelsen gjør vi det kun for Allah, ikke for noen annen grunn eller for noen andres skyld. Vi blir og forblir muslimer kun for Allah, slik Han sier i Koranen at vi skal gjøre:

"Vi har åpenbart deg skriften med sannheten, så tilbe Allah i oppriktighet, idet du vier Ham din religion." Sura al-Zumar (39):2

Allahs budbringer sa: ”Det er ingen som bærer vitne om at ingen andre enn Allah har rett på tilbedelse og at Muhammed er Allahs budbringer, oppriktig fra hjertet, uten at Allah gjør ilden forbudt for ham”. (Bukhari 1/226, nr.128).

Så, en betingelse for at trosbekjennelsen skal redde en fra ilden, er at den sies oppriktig fra hjertet.
6) Ren intensjon og ren henledning av vår hengivenhet (ikhlas)
Dette betyr å gjøre våre handlinger rene ved å ha den rette intensjonen, upåvirket av alle slags former for shirk. Det vil si, rettet mot Allah alene i alle aspekter, i overensstemmelse med tawhid. Vi gjør handlingene rene ved å gjøre intensjonene rene fra spor av ærefrykt for skapte vesener eller ting.

Allah forteller oss i Koranen at: "De ble ikke pålagt annet enn å tjene Allah alene i hengivenhet overfor Ham, og de tilegner religionen oppriktig til Ham." Sura al-Bayina (98):5

Allahs budbringer sa: "Sannelig, Allah har forbudt ilden for en som sier la ilaha illa Allah, og kun søker Allahs glede ved det". (Bukhari og Muslim).

Med andre ord: Hvis vi sier trosbekjennelsen av en annen grunn, eller blandet med en annen grunn, som å glede noen mennesker, av frykt for mennesker, eller andre lignende årsaker, er den ikke en sann trosbekjennelse.
Islam krever overgivelse til Allah alene. Alt annet en kan ha underkastet seg, eller følelsesmessig tilegner sine intensjoner eller handlinger må avvises i dette henseendet. Dette er den virkelige betydningen av la ilaha illa Allah – for en som underkaster seg Allah samtidig som noe annet, har forbundet noe med Ham. Dette er shirk, det eneste Allah ikke tilgir uten at vi angrer og gjennomtrengende forandrer på det.
7) Kjærlighet
Kjærlighet til trosbekjennelsen, alt den står for og alle som bekjenner seg til den er en betingelse for at den skal være gyldig. Hvis en sier trosbekjennelsen uten kjærlighet, er ikke ens tro fullstendig. Eller hvis en elsker noe mer enn dette, elsker noe mer enn en elsker Allah, har en i praksis fornektet trosbekjennelsen.

Allah (swt) sier i Koranen at: "Allikevel er det mennesker som setter likestilte ved Allahs side, og som elsker dem slik man elsker Allah. Men de som tror, elsker Allah mer (enn noe annet)." Sura al-Baqara (2):165

Allah (swt) forteller oss at Hans troende tjenere elsker Ham mer enn noe annet fordi de ikke setter noe annet som likestilt med Ham – ikke engang i sine følelser og intensjoner.

Og: "Si: «Om deres fedre, sønner, brødre, hustruer, nærmeste slekt, eiendom dere har ervervet, handel som står på spill, boliger dere er glad i, om dette er dere kjærere enn Allah og Hans sendebud og å kjempe for Hans sak, så vent til Allah iverksetter sin beslutning! Allah rettleder ikke urettferdige folk.»" " Sura al-Tawba (9):24.

Tegnet på tjenerens kjærlighet til sin Herre er at en prioriterer Hans ønsker, selv om det går imot det en selv ønsker, og en hater det vår Herre hater, selv om lystene våre tiltrekkes av det.

Allahs sendebud sa: "Den får smake troens sødme som befinner seg i tre tilstander: At Allah og Hans budbringer er kjærere for ham enn noe annet, at han elsker noen kun for Allahs skyld, og at han hater å vende tilbake til vantro etter at Allah har reddet ham fra det, like mye som han hater å skulle bli kastet på ilden." (Bukhari og Muslim).

Og:"Det sterkeste trosbåndet er kjærlighet for Allahs skyld, og fiendskap for Allahs skyld". (Tabarani).

Ibn al-Qayyim sa i et dikt (fritt oversatt):

Kjærligheten til den Elskede må returneres betingelsesløst
hvis du hevder kjærlighet, men motstrider den Elskede
da er din kjærlighet blott et bedrag.
Du elsker din Elskedes fiender
og søker så kjærlighet igjen?
Du kjemper mot din Elskedes elskede,
er dette kjærlighet eller støtte til shaytan?
Sann hengivelse er intet annet enn
å underkaste seg til fulle
med kropp og sjel, til
Én Kjærlighet.
8) Å fornekte alle andre guddommer
Dette punktet kommer egentlig tydelig fram av trosbekjennelsen i seg selv, men likevel virker det som om det ikke er helt klart for alle som bekjenner seg til den. Derfor har vi valgt å ta det med her.

Som vi allerede har nevnt minner Allah (swt) oss på i Koranen at: ""Den som fornekter falske guddommer og tror på Allah har grepet tak i et fast holdepunkt." Sura al-Baqara (2):256

Og: "Vi har sendt et sendebud til hvert folk: «Tjen Allah og hold dere unna falske guddommer!»." Sura al-Nahl (16):36

Muhammed (saws) gjorde dette enda klarere for oss da han sa at: "En som sier at ingen har rett på tilbedelse untatt Allah, og fornekter alt som tilbes i tillegg til Allah, hans eiendom og blod er beskyttet og regnskapets hans er med Allah". (Muslim).

Selv om denne betingelsen virker innlysende bare ved å si trosbekjennelsen, finnes det fremdeles muslimer som sier shahada hver dag samtidig som de utfører tilbedelseshandlinger til andre enn Allah (swt). Ett eksempel er folk som går til graver og ber om hjelp fra døde mennesker som har fått helgenstatus, selv om Allah er den eneste som kan hjelpe.

I denne forbindelsen er det også nyttig å se på hvordan falske guddommer defineres: "Alt som tilbes i tillegg til Allah, eller følges i tillegg til Allah - dvs. alt som adlydes når det innebærer ulydighet overfor Allah og Hans sendebud, mens en er tilfreds med denne tilbedelsen eller adlydenheten."

Den niende betingelsen som nevnes av noen lærde er:
9) Å holde fast ved trosbekjennelsen og alt den innebærer inntil døden.
"Dere troende, Gjør deres plikt til Allah slik den skal gjøres! Dø ikke uten at dere er i full overgivelse til Ham (som muslimer)." Sura Al Imran (3):102
Kilder:

Berg, Einar Koranen, (1989) norsk – arabisk utgave tilrettelagt i oversettelse, Oslo
Al al-Sheikh, Abd al-Rahman (2004), Fath al-Majid, Beirut
Ibn Taymiya (1996), Majmo'a al-Fatawa, Riyadh
Ibn al-Qayim al-Jawziya, al-Tibyan fi aqsam al-Qur'an
Al-Ashqar, Umar S. (2003), Belief in Allah, Riyadh
Al-Hanbali, Abd al-Rahman (2004), Kitab al-Aqa'id, Beirut
Lane, E. W. (1863), Arabic-English Dictionary, Williams and Norgate, London