Torsdag, 09.02.2023 - 18. Rajab 1444 h.
Feilaktige anklager mot Koranen

Feilaktige anklager mot Koranen

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Det har gjennom historien vært flere forsøk på å finne feil i Koranen. Både språklige, vitenskapelige eller historiske feil.

Det har gjennom historien vært flere forsøk på å finne feil i Koranen. Både språklige, vitenskapelige eller historiske feil. Slike forsøk er i utgangspunktet ønsket velkommen fra Koranens eget synsvinkel siden Koranen selv oppfordrer til dette. (K. 4:82 [84]) Reflekterer de ikke over Koranen? Hvis den stammet fra en annen enn Gud, så ville de nok funnet mange motsigelser i den!. Det som ikke er forståelig i denne sammenheng er at det blir gjort desperate forsøk på å stemple Koranen med alt ondt på et falskt grunnlag!
Denne artikkelen er et forsøk på å diskutere noen av Anklagene og påstandene om feil relatert til Koranen slik de har vært publisert i flere skrifter gjennom historie.

Det er viktig at leserne har i bakhodet når de leser artikkelen at Den hellige Koranen bare er den originale arabiske teksten. Alle oversettelser og forklaringer er bare menneskelige forsøk på å gjøre Koranens budskap tilgjengelig. Oversettelser kan derfor inneholde feil og de er langt fra perfekte. All kritikk mot Koranen må derfor bare rettes mot den originale arabiske Koranen.

Koranens budskap

Det er viktig å vite noe om Koranens egenskaper og budskap før man diskuterer temaer som er relatert til den.. Man må være klar over at Koranen er en religiøs bok som midler et guddommelig budskap. Den kan fortelle om skapelses beretning eller om astronomi men hovedpoenget alltid er å fremheve et eller annet religiøst budskap. Koranen beskriver ting på en poetisk måte og gir som regel guddommelige rammer rundt teksten. Dette er siden Koranen ikke er ment til verken å være vitenskapelig eller astrologisk oppslagsverk. Vitenskapen er overlatt til oss mennesker å oppdage mens religionen er ikke det.

NB. I denne artikkelen skal vi skrive Anklagene slik de har forekommet til oss. Svarene våre følger etter. Korangjengivelser refererer til den originale arabiske teksten mens nummerering til Einar Bergs oversettelse settes i [] dersom de to avviker fra hver andre.

Er Koranen Guds ord?

1. Anklage: Koranen er ikke Guds ord. Dette kommer klart når man leser enkelte vers som tydeligvis er sagt av mennesker. Her er et eksempel:(K. 1:4): Deg tilber vi, vi søker hjelp hos deg. (og flere liknende vers)

Svar: Det er ingen tvil om at Koranen retter seg mot mennesker og at den er åpenbart på arabisk. På arabisk er det, som i de fleste andre språk, metoder for å formidle budskapet. Av de kjente metodene som man ofte finner i Koranen er "snarveier" eller på arabisk "al hadhf". Dette gjør språket vakrere og rikere og samtidig forkorter teksten og gjør den enklere. I disse versene er meningen slik: "Si at ..." eller "Be til Gud med å si følgende: Deg tilber vi ...". Slike vers finnes i mange steder i Koranen og de har aldri skapt forvirring blant arabisktalende. Ordet "si" står i enkelte steder i Koranen med klar tekst som f. eks. i sura 112, 113 og 114 (Si Jeg søker tilflukt hos menneskenes Herre. .." (Ordet her er falt bort fra den norske oversettelsen ved Einar Berg mens det står helt klart på arabisk "Qul=Si")

Kritikerne må ha i bak hodet når de leter etter svakheter i Koranen at folk i Mekka som behersket språket til den graden at poesi og dikt var deres stolthet, måtte innrømme at Koranen, språklig, er feilfri. Hadde de funnet den minste feilen hadde de argumentert mot profeten som de kriget mot i 20 år.

At enkelte personer bruker dette som bevis på at Koranen ikke er Guds ord er, i virkelighet, bare tegn på at de ikke har noe fornuftig å komme med. De leter derfor etter hva som helst for å svekke Koranen og deretter angripe islam som, på grunn av slike misforståelser, er deres største fiende.

Vi ser her fra første blikk at deres "bevis" ikke holder mål.

Koranen og vitenskapen

2. Anklage: Koranen beskriver jorda som flat. (K. 31:28): Du har vel sett at Gud lar natt bli til dag, og dag til natt, at Han har satt solen og månen i tjeneste, hver med sin bestemte tid? Gud er velunderrettet om hva dere gjør.

Svar: Dette verset sier ikke noe om jordas form. Dette beviset holder derfor ikke mål.

Koranen påpeker faktisk det motsatte, nemlig at jorda er en kule og ikke flat. Vi kan lese i K. 79:30 (her må den originale teksten brukes): ordet som blir brukt i dette verset er "dahaha". Dette ordet betyr at Han, i tillegg til å ha gjort den passende til å leve på, har skapt jorden som et egg. Araberne kaller struts egg for "dihyah". Dette verset viser også at jorda er blitt skapt og tilpasset til å leve på etter at stjernene var skapt. Dette stemmer overens med det vitenskapen sier. Vi ser at dette verset som bare består av 4 ord, inneholder to fakta som folk på profetens tid ikke visste noe om. Hvem annen enn Gud kan ha lært profeten dette? Vi må imidlertid understreke her at jorda egentlig ikke er helt rund. Egget er ikke det heller selv om begge er kulete. Dette er for å vise oss hvor konkret Koranen er i sin beskrivelse av naturlige fenomener.

3. Anklage: Koranen forteller at Gud har skapt 7 Himler (K. 71:15, 16 [14, 15]): "Har de ikke sett hvordan Gud har skapt syv himler lagvis, og satt månen der som et bluss, og solen som en lysende lampe?" Alle som har peiling på astronomi vet at det ikke kan finnes syv himler. I tillegg er månen ikke høyre enn solen slik Koranen tyder.

Svar: Ordet sama' på arabisk, som oversettes til himmel, betyr alt som er høyre enn oss. Man sier derfor at flyet flyr i himmelen og at det regner fra himmelen. Himmel har imidlertid en betydning til som inngår under det såkalt det skulte (ilm alghayb). Himmel i denne betydningen er et rent religiøst begrep og er utenfor våre sanseapparatet. Den er utenfor vår verden og ingen kan komme i kontakt med den uansett av tekniske utstyr man bruker. Vi må derfor skille mellom himmel i den første betydning og himmel i den andre.

Men dette verset er i praksis bevis på at Koranen er Guds ord. Flere misforståelser kan oppstå dersom man bare bruker oversettelser som ikke er fullstendige. Når man studerer den originale teksten finner man følgende ting: Gud har skapt syv himler. Den nederste himmel er vår himmel og den inneholder alt vi kan se. Blant annet er både solen og månen satt til tjeneste for oss. Solen er som en "siraj" mens månen er som "noor". Ordet siraj betyr en ting som brenner og som gir lys av seg selv mens ordet noor betyr en ting som gir lys men ikke nødvendigvis av seg selv, kanskje bare refleks (som er tilfelle her). At Koranen skiller mellom solen og månen når det gjelder lyset på denne måten er tegn på at Han som forteller vet om astronomi ting som ikke var skjent på profetens tid.

4. Anklage: Koranen forklarer at mennesker blir skapt av blod. Den ignorer at mennesker blir skapt av både et kvinnelig egg og den mannlige spermie (K. 23:14): "Så gjorde Vi dråpen til en kime, dette til det minste foster, ..."

Svar: Koranen forklarer utviklingen til et menneske helt fra startfasen og til man blir født i flere steder i Koranen. Forklaringen stemmer overens med det vitenskapen har så langt kommet frem til. Striden mellom vitenskapen skjer bare når man tolker teksten slik man selv ønsker å tolke og ikke slik teksten selv må tolkes. Koranen har ikke tekster som nekter at man blir skapt av både mor og far. Profeten selv har nevnt dette i en hadith. Hva er det som hindrer at denne dråpen som er nevnt her består av både fars spermie og mors egg?

Koranen påpeker faktisk dette faktum at mennesker blir skapt av både far og mor. Dette kan man lese tydelig i (K. 42:29): "... og skapte av dem to [mannen og konen] mange menn og kvinner ...".

I tillegg til dette kan man også lese at begge kvinnelig egg og mannlig spermie til sammen er med for å skape et menneske. Man kan lese i K. 86:6,7) La menneske betenke hvorav han ble skapt. Han ble skapt av en frembrytende væske, som kommer fra mellom lendene og brystbenet". Når man studerer den arabiske teksten i disse versene finner man beskrivelser på hvordan starten på det menneskelige livet begynner. Ordene som blir brukt her er ”Assolb” og attara’ib”. Gamle bøker som har forklart dette verset mente at ordet ”assolb” henviser til mannens rygg mens ”attara’ib” henviser til kvinnens bryst. Uansett ser vi at det ble henvist både til mann og kvinne og ikke bare til kvinnen.

5. Anklage: Hva er mennesket skapt av? Koranen sier forskjellige ting:(K. 96:2) Sier at mennesket er skapt av seig klump.
(K. 21:30 [31]) Forteller at alt levende (inkludert mennesker) er skapt av vann.
(K. 15:26) Forteller at Gud skapte mennesket av fuktig leire.
(K. 3:59 [52]) Forteller at Adam ble skapt av jord (støv).
(K. 19:67 [68]) Forteller at mennesket egentlig er skapt av "ingenting"
Dette er vel motsigelser!

Svar:Koranen er som kjent en helhetlig enhet. Forskjellige vers forklarer og fullfører hverandre. Alle de versene er selvfølgelig korrekte. De motsier ikke hverandre i det hele tatt. Til å begynne med har Gud skapt alt fra ingenting. Luft, jord og vann ble skapt av ingenting. Første menneske Adam ble skapt av fuktig leir. (fuktig leir her er blanding av vann og støv/jord. Vann er vesentlig i dette og er helt sentral i denne skapningen). Deretter blir mennesker skapt av fars spermier og mors egg (K. 86:6,7) så blir man til et seig klump (96:2).

Koranen refererer med andre ord til forskjellige stander og forskjellige stadier.

Dette kan sammenliknes med å si at brød lages av deig. Eller at brød blir laget av korn. Hvis man skal gå enda dypere så kan man nevne de grunnstoffene som brødet består av og nevne blant annet Karbon, Oksygen osv. Enda dypere kan man gå når man merker at alle disse stoffene egentlig kommer fra naturen (jorden).

6. Anklage: Solnedgang: Koranen forteller at solen går ned i et gjørmete vannhull ..(K. 18:86 [84] "O han (Thul-Qarnayn) slo inn på en vei, til han kom dit solen går ned. Han fant at den gikk ned i et gjørmete vannhull ...". Vi vet at solen ikke går ned i noe vann. Dette ser ut som om Koranen beskriver jorda som flat slik at det fantes en ende til den der solen går ned.

Svar: Koranen i disse versene beskriver ikke verken jorda eller solen hvordan de ser ut. Den forteller om Thul-Qarnayn og det han observerte. Han reiste vestover helt til han stoppet sannsynligvis ved Atlanter-havet. Han så at solen gikk ned i vannet. Vannet ved solnedgangen ser vanligvis til å likne på et gjørmete vann. Dette betyr imidlertid ikke at Thul-Qarnayn trodde at solen gikk ned i vannet på ordentlig. Det er ingen tvil om at man ville bli stoppet ved et eller annet sted dersom man forsøkte å følge solnedgangen. Atlanter-havet er det siste punktet man på den tiden kunne komme frem til. Også i dag kan man like gjerne si ”solen har gått ned” selv om vi vet at det ikke er solen som beveger seg, men jorda.

At solen går ned i dette vannet er Thul-Qarnayns observasjon og ikke et faktum som Koranen fastslår.

En viktig ting å bemerke i dette verset er at Thul-Qarnayn ikke nødvendigvis er den samme som (Aleksander den store). Koranen bruker i hvert fall et annet navn enn ham.

7. Anklage: Koranen kan ikke telle. Den sier i flere steder at Gud skapte himmelen og jorden på 6 dager (se K. 7:54, 10:3, 11:7, 25:9) mens et annet sted står det til sammen 8 dager (se K. 41:9,10,12)
(K. 11:7 [9]): "Han er det, som skapte himmel og jord på seks dager... "
(K. 41:9 [8]): "Si, Fornekter dere virkelig Ham som skapte jorden på to dager ... "
(K. 41: 10 [9]): "Han plasserte de faste fjell høyt opp på den, og velsignet den, og anordnet en levemåte på den på fire dager. "
(K. 41: 12 [11]): "Og Han gjorde dem ferdige som syv himler på to dager..."
Dette viser at Koranen ikke kan legge til heltall (2+4+2=8). og at Koranen motsier seg selv.

Svar: Regnstykket som ble fremstilt i bakgrunn av dette er rett og slett feil. Det riktige regnestykket er følgende: 2 + (4-2) +2 = 6 og dette stemmer med det andre vers sier. Slik har alle som skrev tafsir (koranforklaring) forklart dette gjennom historien. De fire dager som er nevnt i K 41:10 inkluderer de to i 41:9 siden det er samme jord Koranen snakker om!

Hvis jeg sier følgende: jeg har skrevet denne artikkelen på to dager. Senere sier jeg: Jeg har forberedt denne artikkelen til publisering på 4 dager. Det er ingen tvil i at de to utsagnene kan fullføre og forklare hverandre. De vil bety at skrivingen tok to dager mens konvertering til html o.l. tok to dager til (til sammen 4 dager).

8. Anklage: Koranen tar feil ved fordeling av arv. Ved å legge til det som Koranen gir til hver av arvingene vil det i enkelte tilfeller bli mer enn 100%.
(K. 4:11 [12]): Gud bestemmer vedrørende deres barn: en mannlig arving tilkommer to kvinneliges andel ... )
(K. 4:12 [13]): Det tilkommer dere halvparten av det deres hustruer forlater, så fremt de ikke har barn .... )
(K. 4:176 [175]): De ber deg om rettledning: Si, "Gud rettleder dere vedrørende arvinger i sidelinje. Dør en mann uten barn, men har en søster, så tilfaller henne halvparten av arven. Og han arver henne, om hun er uten barn. Hvis de er to søstere, så tilfaller dem to tredjedeler av arven. Hvis der er brødre og søstere, så arver en bror som to søstere ..."
Hva skjer dersom man forlater 3 døtre, to foreldre og en kone. I følge versene over skal døtrene arve 2/3 deler. Foreldrene arver 1/3 del. Kona arver 1/8 del.
2/3 + 1/3 + 1/8 = 1.25
Dette er logisk feil.

Svar: Denne Anklagen er like useriøst som hvis jeg, i 2002, ville beskylde Windows 2000 for å ikke være 2000-kompatibel. Den muslimske verden har i over 1000 år greid å bruke det islamske arvesystemet uten at det er blitt rapportert feil. Kritikerne har igjen glemt noen av prinsippene som arvesystemet i islam tar til grunn. Her er en liten oppsummering: I en arvesak prioriteres først å betale kostnadene av begravelsen så kommer gjelden avdøde har hatt. Deretter kommer det avdøde har testamentert (opp til en tredjedel av arven), kommer arvinger. Arvinger kan deles i flere kategorier der den ene kommer før den andre. Først kommer barna, så barnebarn, foreldre og ektefeller, søsken osv. Arv i islam er minst like komplisert og fullstendig som i alle andre systemer. Det finnes detaljerte regler og spesialiserte rettsbøker. Når Koranen fordeler arven slik den gjør er meningen at delene settes i forhold til hverandre. La oss si at A tar 1/3 del, B tar 2/3 og C også tar 2/3, er det ment å si at A tar en X, B tar 2X og C tar 2X. Regnestykket blir i så fall slik: 1/5 + 2/5 + 2/5.

I situasjonen antatt over ville arven deles slik ut:
Koranen sier: 2/3, 1/3 og 1/8: det samme som 16/24, 8/24 og 3/24 => Tolkes slik:
16X+8X+3X=27X Da blir regnestykke: 16/27 + 8/27 + 3/27.

Det kan imidlertid finnes få flere situasjoner som antatt over. Det finnes også derimot enkelte tilfeller hvor tildelingen, i første omgang, utgjør mindre enn 100%. Disse to tilstander heter henholdsvis ”al'awl” og ”arrad”. Når delene settes i forhold til hverandre blir det vel ingen problem.

Kritikerne kunne heller tenkt på at Koranen skisserte arvereglene med få ord. Hvilken forfatter greier å komme med noe liknende? (å sette grunnreglene for hele arvesystem med poetiske språk og bare med tre vers).

9. Anklage: En dag hos Gud tilsvarer 1000 år, sier Koranen. Et annet sted sier Koranen noe annet. Den sier at en dag tilsvarer 50 tusen år. Her er versene:
(K. 22:47 [46]): "Men en dag for Herren er som tusen år efter deres regning."
(K. K. 70:4 []): "Til Ham stiger englene og Ånden opp, på en dag hvis utstrekning er femti tusen år".
Dette viser hvordan Koranen motsier seg selv.

Svar: Tiden er som kjent relativ. En dag her på jorda er ikke det samme som en dag på Mars eller Pluto. Hvordan ville tiden beregnes når det ikke finnes solsystem? I tillegg ser vi at de to versene handler om to forskjellige dager og to forskjellige hendelser. Hva er det som er vanskelig i så fall med å ha to forskjellige dager som har forskjellige lengder?

Et viktig prinsipp når man bruker slike tall som seksti, sytti eller tusen på arabisk (Koranens språk) er at tallet som regel ikke er ment som eksakt mengde eller nøyaktig antall, men er bare ment til å understreke at antallet er stort. (Se f. eks. K. 9:80 [81], K. 2:96 [90], K. 97:3).

Et psykologisk fenomen som også spiller rolle i dette temaet er at en time for en som sitter i fengslet kan se ut til å være like lang som 10 timer mens en time for en som leker i Tusenfryd kan kjennes til å bare vare noen få minutter. Det er vanlig at man omtaler vanskelige timer for å være lange, mens nytelses dager omtales som korte. Slik har muslimene alltid forstått slike vers.

10. Anklage: Koranen motsier seg selv når den forteller om hager som Gud skal belønne de troende med. (K. 18:31 [30]) "Dem venter Edens haver ... "
Et annet sted i Koranen forteller den om bare en hage: (K. 79:41): "- se, paradisets have er herberget. " Dette er en feil, siden Koranen ikke kan bestemme seg om det bare er en eller flere hager.

Svar: Det er mange ord på arabisk, på lik linje med flere andre språk, som kan brukes både som plural og som flertall. Eksempler på dette (i arabisk) er: ma' og miah (vann), jannah og jannat (hage, hager). Forskjellen mellom jannah (hage) og jannat er at den første formen fokuserer på kvaliteten mens den andre fokuserer på kvantiteten. En hage er ingen veldefinert enhet. Når denne hagen strekker seg over enormt område, kan man like gjerne kalle den hager. Se f eks. K. 3:133 [127] "Kappes med hverandre hen til tilgivelse fra Herren, og til paradiset stort som himmel og jord ..". Dette kan sammenliknes med å love dine elever en premie dersom de gjør en god jobb. Det ville ikke skapt noe forvirring dersom man veksler mellom premie og premier hvis denne premien omfatter samtidig mange ting.

11. Anklage: Hvem tar sjelen når en skal dø? Koranen sier forskjellige ting. Et sted sier Koranen at det er dødsengel som tar den (K. 32:11) , et annet sted sier den at det er dødsengler (flertall) som gjør dette (K. 47:27 [29]), mens et tredje sted står det at det er Allah som gjør dette [K. 49:42 [34]. Dette er vel motsigelser?

Svar: Allah (sw) gir ordre, dødsengelen utfører ordren mens dødsengler er med. I slik situasjon kan man like gjerne henvise til Ham som ga ordre, til lederen av englene eller til englene selv. Dette er et kjent fenomen på mange språk. Man f. eks. hører at UD har kritisert israel for sin aggresjon ovenfor palstinere eller utenriksministeren har kritisert israel. Det er vel ingen konflikt mellom de to setningene.

Beskyldninger om historiske feil

12. Anklage: Koranen har flere historiske feil. Her er noen av dem:
Haman blir omtalt som minister hos Farao.
(K. 28:38) Farao sa, ... Haman, brenn teglsten og bygg meg et tårn, ..." Vi vet at Haman levde i en annen tid og annet sted, hvordan ble han minister hos Farao? Her er det både historisk og geografisk feil.

Svar: Denne kritikken er virkelig meningsløs. Hva er det som hindrer at en "Ole" lever nå og er en minister til tross for at en "Ole" levde for tusen år siden uten å være minister? Dette kan man vel, på all hast, svare med. Det er med andre ord flere personer som kan dele samme navn.

Hvis man fordyper seg i dette temaet vil man faktisk kunne kritisere kildene som kritikerne bruker når de snakker om historien. De bruker igjen religiøse kilder! Hvem har gitt kildene deres en godkjennelse og kan garantere at de er korrekte? Det er i praksis ingen som, på en sikker måte, kan garantere at deres "Haman" har eksistert i det hele tatt og at ingen andre Hamaner har siden levd? Kildene de bruker er på ingen måte mer pålitelige enn Koranen. Koranen er i hvert fall ikke blitt forandret siden den ble åpenbart.

13. Anklage: Koranen omtaler Aron som Marias bror men vi vet at Aron er Moses bror og at han levde på helt annen tid.
(K. 19:28): "Så kom hun (Maria) hjem til sitt folk med barnet i side armer, og de sa, Maria, du har gjort noe uhørt! Du Arons søster, din far var ingen dårlig mann og din mor ingen løsaktig"

Svar: Det er riktig at Aron (arabisk: Haroun) er Moses bror og at han levde i helt annen tid enn Maria. Når Koranen gjengir at folk sa til Maria: Du Maria, Arons søster ..." er dette ikke ment til å være biologisk forhold mellom Aron og Maria. Ordet bror eller søster i dette verset betyr "liknende" eller "Du Maria som er så Guds lydig som Aron ...". Flere lærde mener allikevel at denne Aron er en annen person enn Moses bror. De mener at en Aron levde samtidig som Maria og var kjent blant folk med sin høye moral og sin Guds lydighet.

Det er slik ordet er blitt tolket i de klassiske tafsir-bøkene som f. eks.: Ibn Kathir (d. 1380): Arons bror betyr hans liknende i Guds frykt og lydighet"

Ordet bror forekommer i mange steder i Koranen uten å bety biologisk bror. Her er noen eksempler: (K. 26:106): da deres bror Noa sa til dem ...". (K. 26:161): da deres bror Lot sa til dem, ..."

Det er nyttig å bemerke at denne Anklagen har eksistert allerede i profetens tid, og at profeten Mohammad (fvmh) selv har svart på den. Slik har Ibn Kathir rapportert i sin tafsir.

En anklage til:

Ingen like rettigheter men lik straff:
(K. 24:6,7): De som kaster tvil over sine hustruer, og ikke har andre vitner enn seg selv, la en sliks vitnesbyrd være at han sverger en firfoldig ed ved Gud, at han taler sant
Vi ser at en ektemann kan få sin kone straffet på en enkel måte. Hvor er rettferdigheten?

Svar: Hvis man leser resten av dette avsnittet vil man oppdage at kvinnes ed telles like mye. Her er resten: (K. 24:8): Det vil avvende straffen fra henne. Om hun sverger en firfoldig ed ved Gud ..."
Straff på en slik situasjon blir bare når vedkommende selv erkjenner straffeskyld.

Konklusjon

Før man slår fast at en konkret feil eksisterer i Koranen, må man først studere nøye den originale arabiske teksten som alene utgjør Koranen. Man må også ta hensyn til de reglene og prinsippene som araberne setter til grunn, når en arabisk tekst skal tolkes. I tillegg til dette må man ha oversikt over hva andre har sagt om saken, slik at man ikke starter opp et oppbrukt tema som er blitt omhandlet grundig gjennom historie.

Det er også viktig at man alltid refererer til riktige kilder og ikke later som om man selv har funnet på ting. I flere anledninger har vi opplevd at enkelte "stjeler" samme anklager fra gamle bøker og fremstiller dem som egne produkter. Slik oppførsel er moralsk forkastelig.