Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Litt om islams historie

Litt om islams historie

Litt om islams historie

  • 05.01.2010
  • Nora S. Eggen

Islam som tro begynte ved tidenes morgen. Det første menneske og den første profeten – Adam, var den første muslim i den betydning at han var en Guds tjener som trodde på og forkynte Guds enhet.

Islam som tro begynte ved tidenes morgen. Det første menneske og den første profeten – Adam, var den første muslim i den betydning at han var en Guds tjener som trodde på og forkynte Guds enhet. På samme måte bekjente alle profetene seg til troen på den ene Gud og de underkastet seg hans vilje, og de var derfor muslimer.
Islam som sivilisasjon og samfunnssystem begynner på den arabiske halvøya på tidlig 600-tall med Profeten Muhammad som fikk åpenbart Koranen og et levevis. Koranen og profetens eksempel utgjorde stammen i denne nye sivilisasjonen som bygget på den samme troen på Guds enhet men på en ny lov som først nå ble åpenbart.

Profeten og de første muslimene bygget det islamske samfunnet f.o.m. 623 da de emigrerte til Medina (tidl. Yathrib). Med utgangspunkt i Medina spredde islam seg først til hele den arabiske halvøya og siden på det indiske subkontinent, i resten av Mist-Østen og i Afrika.

Etter Profetens død i 633 kom den perioden da ”de rettvise kaliffene” styrte – Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali. Deretter (661) ble hovedstaden flyttet til Damaskus og umayyadestyret overtok fram til 750. Da overtok abbasidene og flyttet hovedstaden til Bagdad. Under umayyadene spredde islam seg til hele Nord-Afrika og Spania. Abbasidene sørget for at islam fikk fotfeste i Asia. Under abbadisene frem til 1000-1100 tallene kalles gullalderen. Det var en voldsom kulturell og økonomisk blomstring i riket. Det var oppfinnelsenes tidsalder, vitenskapen (atronomi, medisin, matematikk m.fl.) befestet seg, det var et rikt litterært miljø. Grekerne ble oversatt til arabisk, og slik bevart for ettertiden. Men det var også en tid for politiske skisma. Staten hadde en felles ideologi – islam, men nye maktsentra begynte å etablere seg (fatimidene i Egypt, Spania, Anatolia).

I 1258 ble abbadisekaliffen i Bagdad styrtet av en mongolsk invasjon, og det ble et slag for den islamske staten. Men nå begynte ottomanerne i Anatolia å overta maktposishjonen, og de samlet hele det forhenværende islamske riket under seg i tillegg til å spre islam til Balkan. Frem til 1800-tallet var det det ottomanske riket som representerte islam. Da satte koloniseringen inn og europeerne okkuperte første Frankrike Algerie (1830) og deretter tok først og fremst England og Frankrike de så å si hele det islamske riket til protektorater og kolonier. Det ottomanske riket holdt stand, men i 1923 kom Atatyrk til makten og proklamerte nasjonalstaten Tyrkia og avsatte kalifen. Deretter startet frigjøringsbevegelser over hele den islamske verden. Men da de ulike områdene frigjorde seg fra Europa opprettet de ulike nasjonalstater i stedet for å slå seg sammen under islams flagg. Siden frigjøringen i siste halvdel av 1900-tallet har det ikke vært noe stat, land eller område som representerer islam. De ulike landene har ulik grad av tilhørighet til islam.

Når det gjelder linker på nettet, har jeg dessverre ingen spesielt gode på islams historie sånn generelt. Det er bare å begynne å lete. Jeg har imidlertid et par tre norske boktitler som kan brukes:

1. Ei verd bygd på islam : oversikt over Midtaustens historie / Knut S. Vikør. Oslo : Samlaget, 1993
2. De arabiske folks historie / Albert Hourani ; oversatt av Lise Lian. Oslo : Gyldendal, 1994
3. Korstogene sett fra arabernes side / Amin Maalouf ; oversatt av Christine Amadou. Oslo : Pax, 1998