Fredag, 17.09.2021 - 10. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Islamsk holdning til dyresykdommer

Spørsmål

Hva er islams holdning til behandling av dyresykdommer munn- og klovsyken?

Svar

Hei og takk for mail med spørsmål om munn- og klovsyke. Dine spørsmål er ganske omfattende, og å finne svar på islams holdning i denne saken er en omfattende oppgave som nok krever mer enn min kunnskap. Jeg kan bare si noe generelt om islams forskrifter angående behandling av dyr etc. Jeg må også understreke at jeg ikke svarer på vegne av noen organisasjon. Islamsk råd i Norge har ikke kommet med noen uttalelser eller tatt noe standpunkt i denne saken, men vil rette seg etter islams lære hvis det blir aktuelt å ta noe standpunkt.. Gud har skapt dyra til menneskets glede og nytte; vi får mat fra dem, vi bruker dem til lastedyr og vi gleder oss over deres skjønnhet (se Koranen (16:5-8). Samtidig er det en forpliktelse for oss å behandle dyra på beste måte og hvert dyr med respekt. Den som eier et dyr, er forpliktet til å fø det. Dyr skal bare drepes for å få mat eller for et annet nyttig formål. Ifølge Profeten Muhammad skal selv en liten fugl drept uten grunn klage til Gud på Dommedag: Den og den drepte meg uten grunn og ikke for noe nyttig formål. Profeten sa også: Ikke glem deres plikt overfor Gud når det gjelder disse stumme dyra. Rid dem når de er friske og slakt og spis dem når de er friske. Det er også overleveringer fra Profeten Muhammad som viser at syke dyr skal pleies. Det var noen som hadde en kamel som var for syk til å jobbe, og han ville slakte den for å slippe å fø på den. Profeten tok den da inn, og betalte dens for fra statskassen – dvs. muslimene har et syketrygdsystem selv for dyr. Når dyr skal slaktes, skal de ikke se slaktestedet og slaktingen av de andre dyra, for det gjør dem redde. Profeten Muhammad sa at det er obligatorisk for oss å utvise barmhjertighet. Hvis vi må drepe dyr, skal vi gjøre det på beste måte og hvis vi skal slakte skal vi påføre dyret minst mulig smerte. Munn- og klovsyke er, etter hva jeg vet, en form for influensa. Den er verken farlig for dyr eller mennesker, men den krever behandling. Behandlingen er dyr og setter dyra ut av produksjon for en tid. Siden sykdommen er ekstremt smittsom, velger man å være føre var og destruere buskapen for å hindre smittespredning. Islams generelle holdning er at vi skal drepe dyr kun for nyttehensyn og at syke dyr skal få sin behandling. Samtidig snakker vi her om en meget spesiell situasjon hvor smitte spres hurtig. Det er mulig at en spesialist i islams lov ville funnet at dette er en unntakstilstand som krever unntaksregler. Jeg er som sagt ingen slik spesialist og kan ikke gi deg noe endelig svar. Som du ser, den etiske verdien islam legger til grunn for behandling av dyr et det at de er Guds skapninger, som vi er betrodd å gjøre nytte av og som vi er forpliktet overfor Gud til å ivareta. Dyra har også visse rettigheter. Man kan stille spørsmål ved mange sider av moderne landbrukspolitikk. Beholder dyra sine rettigheter hvis vi nekter dem å se sola og å kjenne mark under bena? En absolutt betenkelighet ved de moderne metodene er å fore husdyr med oppmalt / oppblandet dyreavfall. Det er å innføre en større forstyrrelse i økosystemet hvis vi gir planteetende dyr som kuer og sauer animalsk føde. Som vi ser kan dette også føre til fatale konsekvenser (jfr. kugalskap). Masseproduksjon og langtransport er ikke nødvendigvis noe onde i seg selv, men man må hele tiden sikre at dyra ivaretas og ikke lider noen overlast. Jo større produksjonsenheter, jo vanskeligere blir dette – jo vanskeligere blir det å se dyra som enkeltindivider, og det er nødvendig hvis man skal ivareta deres rettigheter.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003