Mandag, 27.09.2021 - 20. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Det islamske trosfundamentet

Spørsmål

Hva er det islamske trosfundamentet?

Svar

Den islamske trosbekjennelsen er i to ledd: ashadu an la ilaha illa llah, wa-shadu anna Muhammada r-rasula llah - Jeg bevitner at det finnes ingen guddom utenom Allah, og jeg bevitner at Muhammad er Allah sendebud. Det første leddet i trosbekjennelsen bekrefter bærebjelken i den islamske tro: tawhid – det å erkjenne Guds enhet. Allah er Den ene all annen eksistens utgår fra, Han er Den ene som er verdig tilbedelse og som er alle tings mål. Se Koranen 51:56. Andre ledd i trosbekjennelsen bekrefter kommunikasjonslinjen mellom Gud og menneske: Muhammah er Hans sendebud. Budskapet er den åpenbaringen han overleverte i form av Guds egne ord i Qur’an og i form av sitt liv og sin lære (sunna). Ved å akseptere Muhammad som et sendebud fra Gud, aksepterer man også Qur’anen som sann åpenbaring og kilde for kunnskap om Gud og om Guds vilje. Blant innholdet i Qur’an finner vi trossannheter. Andre leddet i trosbekjennelsen impliserer dermed de resterende elementer i det islamske trosfundamentet (‘aqida): Troen på profetene (fred være med dem alle) Troen på åpenbaringene og Troen på Guds engler, som ustanselig tilber Ham og utfører Hans oppdrag. Troen på Dommedag og livet etter døden, og en aksept av Guds styrelse av alle ting. (se 2:285, 78:17-31 og 25:2) I henhold til disse trossannhetene gir ikke islam budskap om noen ny religion. Tvert imot er det det samme, evige budskapet som igjen gjentas med profeten Muhammad: Gud er én. Menneskets oppgave er å tilbe og adlyde Gud. Den som lydig bøyer seg for Gud og søker å innordne seg Guds vilje er muslim.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003