Tirsdag, 28.09.2021 - 21. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Koranen og kvinnesyn

Spørsmål

Hvilket belegg finner vi i Koranen for islams kvinnesyn?

Svar

Først vil jeg klargjøre hvilken rolle Koranen spiller som kilde. Den er en ordrett, ufeilbarlig åpenbaring fra Gud, og den fremste kilden i islam til både trossannhetene, til generell etisk veiledning og til konkrete, juridiske regler. Der Koranen sier noe utvedydig, danner dette som hovedregel grunnlag for islams lov (sharia), mens der Koranen er vag eller kan forstås på flere måter, må en tolkningsproses inn i bildet. Inn i tolkningsprosessen trekkes blant annet andre Koran-sitater og hadith (overleveringer fra Profeten Muhammad). Man må være forsiktig med å trekke bastante slutninger om islam på grunnlag av enkelte Koran-vers, fordi de må alltid sees i lys av helheten. Det kan være andre vers som modifiserer eller til og med opphever. Derfor er Koran-vitenskap en meget omfattende vitenskap som krever stor innsikt. Her følger en liste over flesteparten av Koranens referanser hva angår kvinner. Tall i … er verseinndelingen brukt i Einar Bergs Koran-gjengivelse fra 1989, 2000-utgaven bruker den originale verseinndelingen. Kvinner og menn er samme skapning: 4:1 Men de er ikke identiske 3:32 31 Kvinner og menn har like plikter overfor Gud og skal dømmes på likt grunnlag: 33:35-36, 16:97 99 Gen. moralske bud for kvinner og menn: 49:11, 23:1-11 Forholdet mellom kvinne og mann (i ekteskap) skal være preget av gjensidighet, respekt, og kjærlighet: 2:187, 7:189, 9:71 30:21, 4:19 Om sex: 2:223 Privatlivets fred: 24:59 58 Om hvem som er forbudt i ekteskap: 4:22-23 26-27 Frivillighet i ekteskap: 4:19 23, 2:232 Ekteskapsgave som kvinner har rett på ved ekteskapets inngåelse: 4:4 Kvinner og menns plikter og rettigheter: 2:228 Mannens lederfunksjon i familien: 4:35 38 Mannens forsørgerplikt: 2:240-241 241-242 Kvinners eiendomsrett: 4:32 36 Megling mellom uenige ektefeller: 4:35 39 Skilsmisse (talaq): 2:226-232, 2:236-7 237-8 Skilsmisse på kvinnens initiativ (khul): 4:127 Ventetiden etter skilsmisse før nytt ekteskap kan inngås (iddah): 2:228, 234, 65: 4,6-7, 33:49 48, 65:1-2 Enker: 2:235 234-5 Polygami: 4:3, 4:129 128 Utenomekteskapelig seksualliv forbudt for kvinner og menn: 17:32 34, 24:2, 4:15-16 19-20 Falsk ed mot kvinner: 24:4, 24:23-24 Barnløshet: 42:49-50 48-49 Mor og barn, amming: 2:233 Arveregler: 4:11-12 12-15 Om menstruasjonen: 2:222 Om å dekke seg: 33:59, 24:30-31 Eldre kvinner behøver ikke dekke seg: 24:60 59 Når det gjelder litteratur om emnet, finnes det ikke allverdens tilgjengelig på norsk. Kari Vogt har en del om kvinners stilling i alle sine tre bøker: Islams hus (Cappelen 1993), Kommet for å bli (Cappelen 1995) og Islam på norsk (Cappelen 2000). Tove Stang Dahl har en gjennomgang fra juridisk synsvinkel i Den muslimske familie (Universitetsforlaget 1992). Alle disse bøkene er imidlertid en blanding av rent lærestoff og mer sosialantropologisk materiale.

  • Nora S. Eggen
  • 05.09.2003