Fredag, 24.09.2021 - 17. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Etikk i islam

Spørsmål

Hvordan vil du definere grunnlaget for etikken i Islam? Kan du utdype forholdet Islam har til konkrete, etiske problemer som ikke er nevnt i Koranen?

Svar

Grunnlaget for etisk tenkning i islam finner vi i sharia. Sharia omtales ofte som islamsk lov, men er mer omfattende enn lov i snever forstand. Islam skiller ikke egentlig mellom lov og moral , mellom rett og etikk. Sharia karakteriseres ved å være et altomfattende uttrykk for normgiverens (altså Guds) vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære påbud, forbud eller tillatelse. Sharia inneholder normer som angår trosfundamentet, generelle etiske retningslinjer og praktiske normer. Enhver handling er definert som enten påbudt, forbudt, anbefalt, fra rådd eller nøytralt tillatt. Et ekte moralsk dilemma vil bare komme opp dersomman har valget mellom to handlinger som tilhører samme kategori, men veldig ofte vil de to handlingene man har valget mellom tilhøre ulike kategorier – og da sier svaret seg selv. Man kan oppleve det som et dilemma likevel, fordi det kan være følelsesmessig vondt. Da står egentlig dilemmaet mellom å legge Guds forordninger til grunn for sine handlinger eller å følge sine følelsesmessige impulser. Når de rettslærde skal finne svar på spørsmål som ikke direkte besvares i Koranen eller i overleveringer fra Profeten, må de forsøke å finne analoge tilfeller eller ta i bruk tolkende argumentasjon basert på kildetekstene. Sharias primære mål er å beskytte fem essensielle verdier: religionen, livet, tankeevnen, personlig integritet og eiendom. Dette legges også til grunn for å komme frem til svar på etiske problemer der kildene ikke gir noen klare svar. Hvis man tar et tilfelle noen som ønsker skilsmisse, ser vi at det er tillatt å fortsette i ekteskapet og tillatt å skille seg. Imidlertid er det å fortsette ekteskapet foretrukket fordi, som det heter i en overlevering fra Profeten, skilsmisse en den mest forhatte av alle tillatte ting Gud har tillatt. Nå kan det være mange andre momenter som spiller inn. Hvis det å fortsette i ekteskapet utgjør en risiko for ens liv eller religion for eksempel, blir skilsmisse likevel den beste løsningen. Her blir det en avveining av alle momentene. Jeg håper dette var til hjelp.

  • Nora S. Eggen
  • 05.09.2003