Fredag, 17.09.2021 - 10. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Forskjeller mellom Koranen og Bibelen?

Spørsmål

Hva er likheter og forskjeller mellom Koranen og Bibelen.

Svar

Både Bibel-vitenskap og Koran-vitenskap er omfattende vitenskaper, og det er veldig mye man kan si om de to hellige bøkene. Her skal jeg nevne likheter og forskjeller når det gjelder de kanskje aller viktigste trekkene. Siden jeg er muslim, tar jeg utgangspunkt i Koranen: Koranen defineres som:

 • Guds tale
 • åpenbart til Muhammad gjennom engelen Jibril (Gabriel)
 • i arabisk språkdrakt
 • med sannheten som innhold
 • som tegn, rettledning og et middel til nærhet til Gud
 • samlet mellom to permer i en bok
 • overlevert til oss skriftlig og muntlig fra generasjon til generasjon
Likheter og forskjeller mellom Bibelen og Koranen med utgangspunkt i denne definisjonen:
 • Koranen er én bok. Bibelen er en samling av bøker. Den består av Det gamle testamente med 39 bøker og Det nye testamentet med 27 bøker.Islam lærer at Koranen er Guds ordrette tale. Innen kristendommen finnes det flere syn på Bibelen. Noen betrakter den som Guds ord, mens andre ser den som menneskers tale inspirert av guddommelig visdom.
 • Koranen ble åpenbart til profeten Muhammad gjennom engelen Jibril (Gabriel) i løpet av 23 år. Gud åpenbarte for profeten Muhammad Koranens vers og kapitler og i hvilken rekkefølge de skulle stå. Bøkene i Bibelen er samlet gjennom flere tusen år, fra de eldste jødiske bøkene til de nyeste skriftene i Det nye testamentet.
 • Hele Koranen er på arabisk, den holdes i et eksepsjonelt vakkert språk som er enhetlig selv om stilen varieres noe i de ulike kapitlene fra korte, fyndige til lengre med detaljerte utlegginger om ulike spørsmål. Koranens språk er mirakuløst og kan ikke etterlignes.Bibelens mange bøker ble opprinnelig nedtegnet på ulike språk, bl.a hebraisk i GT og arameisk i NT. I dag har vi bare bevart oversettelser og sene overleveringer. Det er derfor begrenset hva vi vet om de opprinnelige skriftene, men både språk og stil varierer mellom ulike bøker.
 • Siden Koranen er Guds ord er hele dens innehold sannhet. Det er en indre sammenheng mellom Koranes ulike vers og kapitler slik at de forklarer og utdyper hverandre. Man må alltid lese deler Koranen i lys av helheten og andre deler. Bibelen er ulike bøker hvor innholdet dels står i motstrid med hverandre, se bare de fire evangelienes ulike beretninger om Jesu liv. Selve utvalget er også uensartet, fra bøker av/om profeter til "predikanters" brev-samlinger (eks. Paulus).
 • Koran-lesing inngår i den rituelle bønnen, den er utgangspunkt for islamsk lov og for et samfunnssystem, den beretter om profeter, gir moralsk, åndelig, jurdisk og praktisk veiledning og er kjernen i muslimens liv. Bibelen har til tider hatt alle disse funksjonene, men i dagens kristenhet har den fått en mer sekundær rolle. - Alt i Koranen ble skrevet ned på ulike materialer mens profeten Muhammad levde, dessuten lærte mange av hans følgesvenner hele boken utenat. Etter at Profeten var død, ble alt materialet samlet sammen, gjennomgått og sjekket mot det følgesvennene hadde lært utenat. Deretter ble én autorisert utgave bevart. Denne er det vi leser og lærer utenat fremdeles i dag. Når det gjelder Bibelen er dens historie mye lengre og mer uoversiktlig. Den er som nevnt en samling av bøker samlet over tusenvis av år, fra flere ulike kilder og språk, og originalene finnes ikke har ikke engang bevart . Det er ulike kirkemøter som har bestemt hva som i dag utgjør den kristne Bibelen.
Islams syn på Bibelen: Islam anerkjenner alle tidligere profeter og deres bøker. Alle profetene kom ifølge islam med det samme budskapet: Gud er én og menneskets oppgave er å leve i henhold til Guds vilje og etter døden skal det få sin dom. Koranen nevner spesielt Tawrat (Tora, dvs. Mosebøkene) som ble åpenbart profeten Musa (Moses), Zabur (Davidsalmene) som ble åpenbart profeten Dawud (David), Injil (Evangeliet) som ble åpenbart profeten Isa (Jesus) og "rullene" som ble åpenbart profeten Ibrahim (Abraham). Islam lærer imidlertid at ingen av de opprinnel

 • Av Nora S. Eggen
 • 05.09.2003