Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.
Hva er islam?

Hva er islam?

  • 05.01.2010
  • Øyvind Færevik

Islam er en av verdens største religioner. Mange snakker om den, men få vet hva den går utpå.

Islam er en av verdens største religioner. Mange snakker om den, men få vet hva den går utpå. Dette er et forsøk på å kort forklare hva islam er.
Hva betyr ordet ”islam”?
Islam er et arabisk ord. Det har sitt opphav i verbet salima som blant annet betyr å være sikker for, i fred for, ubedervet. Islam betyr blant annet hengivelse, overgivelse.

Islam er ikke oppkalt etter noen. Navnet islam er åpenbart av Allah.

K. 5:3 ”I dag har Jeg fullbrakt deres religion, og fullbyrdet Min nåde mot dere og godtatt islam som religion for dere”.
Hva innebærer islam?
Islam er å hengi seg til Allah og tilbe Ham alene og derved oppnå et godt liv i dette livet og ro og lykke i det neste. Dette nåes ved at tro, ord og handling står i harmoni med hverandre.

K. 33:35 ”Muslimer; menn og kvinner som har overgitt seg til Allah, troende menn og kvinner, trofaste menn og kvinner, sannferdige menn og kvinner, tålmodige menn og kvinner, ydmyke menn og kvinner, gavmilde menn og kvinner, fastende menn og kvinner, menn og kvinner som verner sin kyskhet og menn og kvinner som stadig kommer Allah i hu, for dem har Allah gjort rede tilgivelse og en veldig lønn”

Troen bygges rundt vitnemålet: Ash-hadu an la ilaaha illa -Llah wa ash-hadu anna Muhammedan rasul-u-Llaahi. Jeg bevitner at det ikke er noe som fortjener å bli tilbedt unntatt Allah og jeg bevitner at Muhammed er Hans sendebud.

K. 98:6 ”De ble kun pålagt å tjene Allah i religiøs oppriktighet overfor Ham”

Dette innebærer at man etter å ha innsett at man må tjene Allah alene anerkjenner at man trenger noen som kan vise en hvordan man skal tilbe Allah. Gjennom sitt liv og sin lære; Sunna, viste Muhammed menneskeheten hvordan.

K. 6:153 ”Og at dette er Min vei, den rette, så følg den. Følg ikke stier som vil skille dere fra Hans vei. Dette har Han pålagt dere for at dere skal oppnå Gudsbevissthet”

Hvem er muslim?
Ordet muslim er også arabisk. Det har samme opphav som ordet islam. En muslim er en som gir seg hen til Allah og Hans vilje og ikke tilber andre enn Ham.

Hvor finnes muslimene?
Muslimer finnes over hele verden fra øst til vest, fra nord til sør. Muslimer har ulik etnisk bakgrunn. I den såkalte vestlige verden går nye mennesker inn i islam hver dag.

K. 49:13 ”Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne, og gjort dere til folk og stammer, at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere hos Allah er den mest gudfryktige. Allah vet, er vel underrettet”

Er muslimer muhammedanere?
Muslimer er ikke muhammedanere. Ordet muslim er en åpenbaring fra Allah.

K. 22:78 ”Gjør en innsats for Allahs sak, slik Han har krav på. Han har utvalgt dere, og har ikke pålagt dere noe trykkende i deres religion, deres far Abrahams lære, Han har kalt dere muslimer tidligere”

En muslim tilber ikke Muhammed. Det er strengt forbudt for en muslim å tilbe et menneske, eller andre skapte ting. Hvis man gjør dette er man ikke lenger muslim. Derfor kaller muslimene seg heller ikke muhammedanere fordi det kan gi det inntrykk at man tilber Muhammed.

Hvem er Allah?
Allah er den eneste gud. Derfor fortjener kun Han å bli tilbedt. Allah er alt og alles Gud. Alt og alle trenger Allah.

K. 40:66 ”Dette er Allah, deres Herre, alle tings skaper. Der er ingen Gud utenom Han. Hvordan kan dere være så forvridde?”

Allah er alle profetenes Gud. Noa, Abrahams, Moses og Jesus er noen av Allahs profeter. De kalte folk til Ham og viste dem hvordan man skulle tjene Allah alene. Allah er det arabiske ord for Gud. Elah er det hebraiske ord for Gud.

Allah har åpenbart oss en rekke av sine navn og egenskaper. Allah er det største og mest omfattende av disse navnene. Allah er allmektig, vis, god, barmhjertig og rettferdig. Han lar intet skje uten grunn. Allah er Skaperen av alle ting. Han har ingen sønn eller medguder. Ingen trenger mellomledd som prester, statuer, fantasifigurer, ikoner eller engler for å nå fram til Ham. Ber man om noe, ber man direkte til Allah. Ønsker man tilgivelse, ber man Allah alene om tilgivelse. Allah alene gir og tilgir.

K. 4:51 ”Allah tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, men Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Allahs side, har i sannhet begått en stor svær synd”

Allah er ikke en del av sin skapelse men er høyt hevet over alt.

Hvem er Muhammed?
Muhammed er den siste og avgjørende profet. Allah sendte ham i barmhjertighet til verden.

K. 21:107 ”Vi har ikke sendt deg (Muhammed) som noe annet enn en barmhjertighet til all verden”

Han ble ikke sendt med islams budskap til araberne alene, men til alle folk:

K. 34:28 ”Vi har sendt deg til alle mennesker med godt budskap og som advarer. Men folk flest vet ikke”

Dette i en tid hvor de tidligere profetenes budskap om den ene Gud var i ferd med å gå tapt. Doktriner som treenigheten, Guds sønn, Guds far og Guds mor begynte å forderve Jesus budskap.

K. 5:116-117 ”En gang sier Allah til Jesus, Marias sønn, har du sagt til menneskene: "Ta meg og min mor til guder utenom Allah?" Og han svarte, 'Deg alene all ære! Jeg ville ikke si noe som jeg ikke har rett til. Om jeg hadde sagt det, ville du visst det! Du kjenner det som er i meg, men jeg kjenner ikke det som er i Deg. Du alene kjenner det skjulte. Jeg har bare sagt dem det du har pålagt meg: "Tilbe Allah, min Herre og deres Herre."

Muhammed ble sendt for å formidle et budskap som skulle kalle folk tilbake til troen på den ene Gud. Allah åpenbarte derfor Koranen for Muhammed. Muhammed var ingen gud og ba ikke om å bli tilbedt.

K. 18:110 ”Si: Jeg er bare et vanlig menneske som dere. Men meg er åpenbart, at deres Gud er én Gud”

Han var ydmyk og foretrakk å bli kalt Allahs sendebud og slave framfor å bli kalt herre eller konge. Han likte ikke at folk reiste seg for ham hvis han kom inn i et rom fullt av mennesker. For muslimene er Muhammed det fremste forbildet. Han var en stor statsmann, en stor militær leder, en god nabo, far, lærer og ektemann.

K. 33:21 ”I Allahs sendebud har dere et godt forbilde, for den som søker Allah og den ytterste Dag og stadig kommer Allah i hug”

Muhammed er en historisk person. Historiske kilder bekrefter at han har levd. De forteller dessuten i detalj om hans liv og lære. Muhammed forkynte islam. Fordi islam ble fullbrakt i det den ble åpenbart til Muhammed er han den siste profet. Menneskeheten trenger ingen ny profet. Profetens liv og lære kalles sunna. Sunna er arabisk og betyr vei/måte.

Fordi Muhammed viste menneskene hvordan de skal tilbe Allah og hvordan forstå Hans budskap, må en muslim følge profetens sunna, vei/måte. Det er ingen andre måter å tilbe Allah på enn det Muhammed viste oss.

K. 6:153 ”Og at dette er Min vei, den rette, så følg den. Følg ikke stier som vil skille dere fra Hans vei. Dette har Han pålagt dere for at dere skal oppnå Gudsbevissthet”

Muhammed viste muslimene rammene og disse må en muslim holde seg innenfor.

Dette fordi Allah er barmhjertig og ønsker at vi skal ha et balansert liv. Vi må ikke gjøre altfor lite, men samtidig ikke overdrive. For den som gjør for lite når ikke tidsnok frem, mens den som gjør for mye blir utslitt før han eller hun når frem. Blant annet derfor har vi Sunna. Dette hjelper oss på den rette vei.
Hva er Koranen?
Koranen er den siste åpenbaring fra Allah til verden. Koranen er Allahs ord.

K. 69:41-43 ”Det er ikke en skalds ord, lite tror dere. Og ikke en spåmanns ord, lite tenker dere etter. Det er en åpenbaring fra all verdens Herre.”

Koranen ble åpenbart til Muhammed gjennom engelen Gabriel og brakt videre til Profetens følgesvenner som lærte den ordrett utenat og har siden den tid blitt overbrakt generasjon etter generasjon fram til i dag. Dette har blitt gjort på en måte som har gjort det umulig å forandre den eller forfalske den. Den Koranen vi finner i dag er den samme som ble åpenbart Muhammed.

K. 15:9 ”Vi har åpenbart Formaningen og Vi passer på den”

Koranen et mirakel
Koranen er et mirakel. Det er umulig å etterligne den på noen måte.
K. 17:88 ”Si: Om mennesker og djinner slo seg sammen for å legge frem noe tilsvarende denne Koranen, kunne de aldri lage dens like, selv om de hjalp hverandre.”

Koranen er ikke skrevet av Muhammed
Koranen ble åpenbart til Muhammed over en periode på 23 år. Koranen ble nedtegnet og lært utnatt av profetens følgesvenner mens profeten levde. Koranen ble ikke skrevet av Muhammed. Muhammed kunne verken lese eller skrive.

K. 29:48 ”Før dette fremleste du ingen Skrift, og skrev ingen med din hånd. I så fall kunne de som hevder falskhet sannelig tvilt”

Koranen er for alle og tilgjengelig for alle. Den er ikke forbeholdt et sjikt av geistlige, men henvender seg til hele menneskeheten, fattig og rik. Koranen gir løsning på en rekke menneskelige og samfunnsmessige problemer.

K. 17:82 ”I Koranen åpenbarer Vi det som er legedom og nåde for de troende. Men det øker bare fortapelsen hos de urettferdige”

Koranen gir inspirasjon til muslimer verden over. Ingen bok gjør slikt inntrykk på leseren som Koranen.

K. 8:2 ”Troende er de hvis hjerter skjelver, når Allah nevnes, og som tiltar i troen når Hans ord leses for dem”

Den inneholder dessuten befalinger, forbud, profetier og historier om de tidligere profeter, vitenskapelige fakta. Først og fremst kaller den allikevel menneskene til troen på en gud, Allah, og tilbedelse av Ham alene. Den som vil bli kjent med Allah bør lese Koranen.

Hvorfor lever vi?
En muslim tror at alt er til for en grunn. Allah skapte ingenting uten grunn.

K. 44:38-39 ”Vi har ikke skapt himmel og jord og alt som er mellom dem som en lek. Vi skapte dem på alvor. Men folk flest vet ikke”

Allah skapte mennesket for at de skal tilbe Ham alene.
K. 51:56 ”Jeg har skapt djinner og mennesker kun for at de skal tilbe Meg”

Dommens dag
Allah skapte Dommedagen for å stille enhver til ansvar for urett begått i dette livet og for å belønne gode gjerninger.

K. 10:4 ”Til Ham skal dere alle vende tilbake, dette er Allahs sanne løfte. Han frembringer skapelsen, så gjør Han det på ny, for å belønne rettferdig dem som tror og handler rettskaffent”

K. 20:51 ”Timen kommer. Men Jeg holder den skjult en skakket stund, så enhver ham belønnes etter sin innsats”

Gode gjerninger
Gode gjerninger har sitt utspring i gudsbevissthet. Enhver handling som utføres i søken etter Allahs nåde eller av frykt for Hans straff og som stemmer overens med Allahs lov, bringer et menneske nærmere til Allah. Dette er tilbedelse, ’ibadah.

Islam, mennesket og samfunnet
Islam fremmer barmhjertighet og rettferdighet og søker å hele menneskesjelens og samfunnets kvaler. Islam oppmuntrer til ydmykhet, oppriktighet, tålmodighet, gavmildhet og sosial tankegang. Egoisme, stolthet, selvgodhet og arroganse blir fordømt fordi Allah alene er den endelige dommer.

K. 4:49 ”Du kjenner vel de som har erklært seg selv for rene? Men det er Allah som kjenner ren, den Han bestemmer. Og ingen gjøres urett, så meget som en Daddeltrevle”

Islam fremmer balanse i livet.
K. 57:25 ”Vi Har sendt våre sendebud med klar beskjed, og sendte med dem Skriften og (like)Vekten for folk å utøve rettferd”

Et liv uten frykt for Allah fører til synd, ulydighet, kaos og overgrep på andre mennesker. Men et liv i konstant frykt for Allah uten håp om Allahs nåde fører til fortvilelse

K. 39:53 ”Si: Dere mine tjenere som har forgrepet seg mot seg selv (ved å begå synd). Fortvil ikke over Allahs nåde. Allah vil forlate alle synder. Han er tilgivende, nådig”

En muslim søker derfor en balanse mellom disse to tingene; søken etter Allah og Hans nåde kombinert med et velbegrunnet håp og frykt for Allahs vrede og straff. Dette får muslimen til å gjøre gode gjerninger.

K. 32:16 ”De skyr sitt leie i det de påkaller Herren i frykt og lengsel, og gir av det Vi har gitt dem”

Et kort liv
En muslim ser på dette livet som et kort liv. Livet er for kort til å være et mål i seg selv. Å ha livet som mål i seg selv gjør menneskene mer egoistiske, mer materialistiske, mer umoralske og ødelegger menneske og natur.

For enten tror et menneske at det nærmest er udødelig og at det derfor kan gjøre som det vil, eller så tror det at det kun lever en gang og at det derfor må gjøre som det vil.

K. 21:35 ”Vi har ikke gitt noe menneskelig vesen før deg udødelighet. Om du dør, skulle vel de være udødelige? Alle må smake døden. Vi setter dere bare på prøvelser, og så bringes dere tilbake til Oss”

Livet er for en muslim kun en prøve og målet er å være et godt menneske med gode gjerninger. I rettferdighet blir gode gjerninger belønnet og urettferdige handlinger straffet.

K. 67:2 ”Han er det som skapte død og liv for å prøve dere hvem av dere som er best i gjerninger. Han er mektig, tilgivende”

Tålmodighet
Man bør ikke fortvile om ting går en i mot, men samtidig ikke bli selvgod om tingene går ens vei.

K. 31:18 ”Sett ikke nesen i været overfor din neste, og gå ikke hovmodig omkring på jorden. Allah liker ikke enhver innbilsk skrytepave”

Livets verdi
En muslim kan ikke ha som mål i livet og bevisst skade seg selv eller andre. Selv om det blir utsatt for undertrykkelse. Dette gagner verken muslimene, samfunnet eller menneskene rundt dem og er i strid med ånden i islams budskap like mye som det er i strid med betydningen av ordet islam.

K. 5:2 ”La ikke motvilje mot et folk som har stengt dere ute fra den hellige moske forlede dere til aggresjon. Hjelp hverandre henimot fromhet og gudsfrykt, ikke mot synd og fiendeskap”

For livet bør være dyrebart for en muslim og belønningen for å redde det er stor.

K. 5:32 ”Den som redder et menneske, skal anses som han hadde reddet hele menneskeheten.”

Er islam kun dette?

Islam er mye mer enn dette. Dette var kun en kort innføring i noe av islams lære. Ønsker du mer informasjon om hva islam er ta kontakt med en muslim du kjenner eller besøk nærmeste moske.

Oppfordring til leseren: En muslim holder Allahs navn høyt og i respekt for Allah, Hans navn og egenskaper ber vi om at leseren ikke kaster papirer med Allahs navn på i søpla, eller nedverdiger det på andre måter.