Om oss

Hvem er islam.no og hvilke verdier arbeider vi etter?

Islam.no er en religiøs side, eies av Den Islamske Informasjonsforeningen og drives av en gruppe frivillige og har som mål å:

  1. spre korrekt og relevant informasjon om islam og muslimer i Norge
  2. veilede muslimer som ønsker å praktisere sin religion.
  3. styrke tros-, ytrings- og religionsfrihet i det norske samfunnet
  4. fremme fredfull sameksistens på tvers av religiøs tilhørighet
  5. forebygge og bekjempe gruppefiendtlighet, radikalisering og konspirasjonsteorier
  6. fremme og styrke positiv integrering av nye muslimer i det norske samfunnet


Vårt teologiske ståsted:

1.
Den mest grunnleggende kilden som vi legger til grunn for vår teologiske tenkning er Koranen. Dernest kommer de autentiske hadithene og så tolkninger gjort av de respekterte lærde gjennom historien. Ettersom omstendighetene endrer seg med tiden anser vi oss likevel som ikke bundet til tolkninger gjort tidligere.

2.
I de teologiske spørsmålene som angår muslimers hverdag og som har vært diskutert tidligere velger vi alltid å fremme de svarene som egner seg best til dagens situasjon. Vi mener at det er et grunnleggende islamsk prinsipp å velge den løsningen som er mest egnet i den konteksten man lever.

3.
Vitenskapelige fakta utgjør rammer for vår forståelse av både Koranen og resten av kildene. 

5.
Vår forståelse av islams overordnende mål går i samme ånd som menneskerettighetene slik de er felt i de internasjonale konvensjonene. forståelser av islam som skaper murer mellom mennesker eller godtar undertrykking av andre er i strid med vår overbevisning. Med solid teologisk argumentasjon skal vi vise hvordan islam kan være viktig og positiv bidragsyter i et harmonisk og moderne samfunn.

6.
Konspirasjonsteorier og negative holdninger til andre er skadelige for samfunnsfreden. Vi vil ta vårt samfunnsoppdrag på alvor og bekjempe negative holdninger ved å spre kunnskap og presentere erfaringer som avliver slike myter.

7.
Vi er motstandere av ekstremisme, fanatisme og rasisme. I tråd med islamske idealer ønsker vi å legge hovedvekt på fred, respekt og menneskeverd. Det er et mål for oss at islam.no skal fungere som en brobygger mellom mennesker på tvers av religiøs overbevisning. 

8.
Vi er motstandere av kvinneundertrykkelse, vold i familien og negativ sosial kontroll. Gjennom spredning av kunnskap og forståelse for islam håper vi å forebygge og redusere slike fenomener i samfunnet.

9.
Vi fordømmer terrorisme, og vi tar særlig avstand fra terrorisme som begås i islams navn. Gjennom kunnskap og teologisk argumentasjon vil vi arbeide for å vise at terrorisme ikke har noe legitimt grunnlag i islam.

10.
For de som er opptatt av om vi er sunni eller shia eller om vi følger hanafi, shafie, maliki eller hanbali skolen kan vi si at vi er sunnimuslimer, men vi er åpne for våre shia-trossfeller. Vi mener islam er større enn alle skolene. Vi anser alle fire teologiske skolene som like viktige. Vi kan også legge til grunn synspunkter og argumentasjon fra andre skoler, så lenge argumentasjonen er i tråd med Koranen og resten av kildene og så lenge det innebærer å skape gode løsninger for dagens utfordringer.